Офицер за заштита на лични податоци – Напредно ниво