Проверка на постапка за назначување офицер за заштита на лични податоци