Проверка на постапка за постапување по барање за остварување на право на бришење и право на приговор