Проверка на процедури за остварување на правата на субјектите