Проверка на процес на ангажирање обработувач на лични податоци