Проверка на техничка и интегрирана заштита на дигиталните алатки