Проверка на законитоста на обработка на (посебни категории) лични податоци