Офицери за заштита на лични податоци – Основно ниво