Kontrolli i procedurave për ushtrimin e të drejtave të subjekteve