1. /
  2. Рерсурси за контролори и офицери
  3. /
  4. Публикации
  5. /
  6. Методологија за проценка на усогласеноста на електронските јавни услуги со ЗЛП

Методологија за проценка на усогласеноста на електронските јавни услуги со ЗЛП