1. /
  2. Рерсурси за контролори и офицери
  3. /
  4. Публикации

Водич за заштита на личните податоци на вработените

Од големо значење е работодавачите и работниците да ги разбираат своите права и одговорности што произлегуваат од Законот за заштита на личнитеб податоци, при што работодавачите треба да имаат соодветни политики и постапки за заштита на личните податоци. Во многу случаи, работодавачите може да се потпрат на обработка на лични податоци која е потребна за … Повеќе

ШТО СЕ КОЛАЧИЊА И КАКВИ ВИДОВИ НА КОЛАЧИЊА ПОСТОЈАТ?

Колачиња (cookies) се мали датотеки коишто интернет-пребарувачот ги чува на компјутерот, мобилниот уред или на друг уред што корисникот го употребува за посета на веб-страници. Тие се чуваат по „наредба“ на самата веб-страница, за нејзините идни потреби. Таквите потреби се различни и зависат од целта на колачињата, на пример, колачињата може да собираат информации за: … Повеќе

BОДИЧ ЗА ЗАКОНИТОСТ НА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИTE ПОДАТОЦИ

Законитоста на обработката на лични податоци е тема од суштинско значење во полето на заштита на личните податоци. Во Република Северна Македонија, предметната материја е регулирана во член 10 од Законот за заштита на личните податоци („Службен весник на РСМ“ бр. 42/20; натаму во текстот: ЗЗЛП). Овој Водич е изготвен за да им помогне на … Повеќе

ВОДИЧ ЗА ИЗВЕСТУВАЊА ЗА НАРУШУВАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

Законот за заштита на личните податоци (натаму во текстот: ЗЗЛП) воведува обврска за известување на Агенцијата за заштита на личните податоци (националниот надзорен орган) за нарушувањата на безбедноста на личните податоци и, во некои случаи, обврска за информирање на физичките лица кога тие се засегнати од конкретното нарушување. ЗЗЛП пропишува дека известувањата се задолжителни за … Повеќе

Методологија за проценка на влијанието на заштитата на личните податоци

Со оваа Методологија се опишува постапката за вршење на Процената на влијанието врз приватноста на јавните услуги што се во процес на дигитализација во сите јавни институции и Процена на влијанието што вештачката интелигенција ќе го има врз приватноста на граѓаните, доколку се применува од институциите во процесот на испорака на јавните услуги. Методологија за … Повеќе

Водич за офицери за заштита на лични податоци во јавни институции

Целта на овој Водич е да даде практични насоки и препораки како да се пристапи кон примената на важечките прописи од областа на заштитата на личните податоци од страна на државните и јавните институции, во улога на контролори, како и за офицерите за заштита на личните податоци кои се назначени од нивна страна. Водејќи се … Повеќе

Практични совети за заштита од измами на интернет

Во овој информатор споделуваме практични совети за тоа како може да се заштитите од измами на интернет. САЈБЕР-БЕЗБЕДНОСТ-Практични-совети-за-граѓаните-како-да-се-заштитат-од-измами-на-интернет

Водич за известување за нарушување на безбедноста на личните податоци

Законот за заштита на личните податоци (натаму во текстот: ЗЗЛП) воведува обврска за известување на Агенцијата за заштита на личните податоци (националниот надзорен орган) за нарушувањата на безбедноста на личните податоци и, во некои случаи, обврска за информирање на физичките лица кога тие се засегнати од конкретното нарушување. ЗЗЛП пропишува дека известувањата се задолжителни за … Повеќе

Водич за изработка на политика за приватност

Законот за заштита на личните податоци пропишува пакет начела кои налагаат обработката на лични податоци да биде законска, правична и транспарентна. Примарниот фокус на законот се физичките лица како поединци, односно граѓанинот е ставен во центарот на заштитата на личните податоци, додека правните лица (во својство на контролори) и Агенцијата за заштита на личните податоци … Повеќе