1. /
  2. Рерсурси за контролори и офицери
  3. /
  4. Публикации
  5. /
  6. ВОДИЧ ЗА ИЗВЕСТУВАЊА ЗА НАРУШУВАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

ВОДИЧ ЗА ИЗВЕСТУВАЊА ЗА НАРУШУВАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

Законот за заштита на личните податоци (натаму во текстот: ЗЗЛП) воведува обврска за известување на Агенцијата за заштита на личните податоци (националниот надзорен орган) за нарушувањата на безбедноста на личните податоци и, во некои случаи, обврска за информирање на физичките лица кога тие се засегнати од конкретното нарушување. ЗЗЛП пропишува дека известувањата се задолжителни за сите контролори, освен доколку не постои веројатност деканарушувањето на безбедноста на личните податоци ќе резултира во висок ризик по правата и слободите на физичките лица. Обработувачите имаат важна улога во оваа постапка бидејќи тие мора да го известат контролорот за сите нарушувања на безбедноста на личните податоци. Обврската за известување носи голем број погодности. Кога ја известуваат АЗЛП, контролорите може да добијат совет дали засегнатите физички лица треба да бидат информирани. Во таков случај АЗЛП може да му нареди на контролорот да ги информира засегнатите лица за нарушувањето на безбедноста на личните податоци.

Водич-за-известување-за-нарушување-на-безбедноста-на-личните-податоци