1. /
  2. Author: Vesna

Водич за заштита на личните податоци на вработените

Од големо значење е работодавачите и работниците да ги разбираат своите права и одговорности што произлегуваат од Законот за заштита на личнитеб податоци, при што работодавачите треба да имаат соодветни политики и постапки за заштита на личните податоци. Во многу случаи, работодавачите може да се потпрат на обработка на лични податоци која е потребна за … Повеќе

ШТО СЕ КОЛАЧИЊА И КАКВИ ВИДОВИ НА КОЛАЧИЊА ПОСТОЈАТ?

Колачиња (cookies) се мали датотеки коишто интернет-пребарувачот ги чува на компјутерот, мобилниот уред или на друг уред што корисникот го употребува за посета на веб-страници. Тие се чуваат по „наредба“ на самата веб-страница, за нејзините идни потреби. Таквите потреби се различни и зависат од целта на колачињата, на пример, колачињата може да собираат информации за: … Повеќе

BОДИЧ ЗА ЗАКОНИТОСТ НА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИTE ПОДАТОЦИ

Законитоста на обработката на лични податоци е тема од суштинско значење во полето на заштита на личните податоци. Во Република Северна Македонија, предметната материја е регулирана во член 10 од Законот за заштита на личните податоци („Службен весник на РСМ“ бр. 42/20; натаму во текстот: ЗЗЛП). Овој Водич е изготвен за да им помогне на … Повеќе

ВОДИЧ ЗА ИЗВЕСТУВАЊА ЗА НАРУШУВАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

Законот за заштита на личните податоци (натаму во текстот: ЗЗЛП) воведува обврска за известување на Агенцијата за заштита на личните податоци (националниот надзорен орган) за нарушувањата на безбедноста на личните податоци и, во некои случаи, обврска за информирање на физичките лица кога тие се засегнати од конкретното нарушување. ЗЗЛП пропишува дека известувањата се задолжителни за … Повеќе

Видео: Како да се заштитиме од злоупотреби на нашите лични податоци на Интернет?

За да бидеме побезбедни на интернет најчесто не е потребно да имаме некои напредни познавања на технологијата, ниту да правиме нешто премногу комплицирано. Напротив, можеме многу да си помогнеме самите себеси само ако си ги промениме навиките и на интернетот пристапуваме со барем ист степен на внимание како и во реалниот свет. Ова видео нуди … Повеќе

Методологија за проценка на влијанието на заштитата на личните податоци

Со оваа Методологија се опишува постапката за вршење на Процената на влијанието врз приватноста на јавните услуги што се во процес на дигитализација во сите јавни институции и Процена на влијанието што вештачката интелигенција ќе го има врз приватноста на граѓаните, доколку се применува од институциите во процесот на испорака на јавните услуги. Методологија за … Повеќе

Водич за офицери за заштита на лични податоци во јавни институции

Целта на овој Водич е да даде практични насоки и препораки како да се пристапи кон примената на важечките прописи од областа на заштитата на личните податоци од страна на државните и јавните институции, во улога на контролори, како и за офицерите за заштита на личните податоци кои се назначени од нивна страна. Водејќи се … Повеќе

Практични совети за заштита од измами на интернет

Во овој информатор споделуваме практични совети за тоа како може да се заштитите од измами на интернет. САЈБЕР-БЕЗБЕДНОСТ-Практични-совети-за-граѓаните-како-да-се-заштитат-од-измами-на-интернет

Водич за известување за нарушување на безбедноста на личните податоци

Законот за заштита на личните податоци (натаму во текстот: ЗЗЛП) воведува обврска за известување на Агенцијата за заштита на личните податоци (националниот надзорен орган) за нарушувањата на безбедноста на личните податоци и, во некои случаи, обврска за информирање на физичките лица кога тие се засегнати од конкретното нарушување. ЗЗЛП пропишува дека известувањата се задолжителни за … Повеќе