1. /
  2. Author: Vesna

Video: Si të mbrohemi nga keqpërdorimi i të dhënave tona personale në internet?

Për të qenë më të sigurt në internet, zakonisht nuk është e nevojshme të kemi njohuri të avancuara të teknologjisë, e as të bëjmë ndonjë gjë shumë të komplikuar. Përkundrazi, ne mund ta ndihmojmë veten shumë nëse i ndryshojmë shprehitë tona dhe nëse i qasemi internetit të paktën me të njëjtin nivel vëmendjeje sikurse edhe … Read more

Metodologji për vlerësimin e ndikimit ndaj privatësisë së shërbimeve publike që janë në proces të digjitalizimit

Me këtë Metodologji përshkruhet procedura e kryerjes së Vlerësimit të ndikimit ndaj privatësisë së shërbimeve publike të cilat janë në proces të digjitalizimit në të gjitha institucionet publike, dhe Vlerësimi i ndikimit të cilin inteligjenca artificiale do ta ketë mbi privatësinë e qytetarëve, nëse zbatohet nga institucionet në procesin e ofrimit të shërbimeve publike. Metodologji … Read more

Udhëzues për oficerë për mbrojtje të të dhënave personale në institucione publike

Qëllimi i këtij Udhëzuesi është që të japë udhëzime dhe rekomandime praktike për zbatimin e rregullave aktive nga sfera e të dhënave personale nga institucionet shtetërore dhe publike, në rolin e kontrollorëve si dhe për oficerët për mbrojtjen e të dhënave personale, që janë të emëruar nga ana e tyre. Duke u udhëhequr nga rregullativa … Read more

Udhëzues për hartimin e politikave të privatësisë

Kompanitë dhe institucionet si kontrollues janë të detyruara, ndër të tjera, të shpjegojnë në detaje se cilat të dhëna personale mbledhin, për çfarë qëllimi dhe mbi çfarë baze ligjore, si dhe kush i përdor të dhënat personale dhe çfarë masash zbatojnë për mbrojtjen e të dhënave personale. Mënyra specifike në të cilën kompanitë/institucionet përmbushin detyrimin … Read more

Udhëzues për ligjshmërinë e përpunimit të të dhënave personale

Sa herë që një kontrollues ngre pyetjen nëse lejohet përpunimi i të dhënave personale, për shembull, ruajtja, fshirja ose zbulimi i të dhënave tek një palë e tretë, përgjigja qëndron në bazën ligjore për përpunimin. Duke pasur parasysh rëndësinë e kësaj çështjeje për arritjen e përputhshmërisë me LMDP, ky udhëzues është hartuar për të sqaruar … Read more

Udhëzues për transferimin e të dhënave personale drejt vendeve të treta dhe organizatave ndërkombëtare

Korniza ligjore për mbrojtjen e të dhënave personale në Republikën e Maqedonisë së Veriut njeh rëndësinë dhe rrezikun e shtuar për të dhënat personale në rastin e transferimit të të dhënave në vendet e treta dhe organizatat ndërkombëtare dhe, për rrjedhojë, përmban kërkesa specifike që synojnë të ofrojnë të njëjtin nivel mbrojtjeje të të dhënave … Read more