1. /
  2. Resurse për zyrtarë
  3. /
  4. Publikimet
  5. /
  6. Udhëzues për oficerë për mbrojtje të të dhënave personale në institucione publike

Udhëzues për oficerë për mbrojtje të të dhënave personale në institucione publike

Qëllimi i këtij Udhëzuesi është që të japë udhëzime dhe rekomandime praktike për zbatimin e rregullave aktive nga sfera e të dhënave personale nga institucionet shtetërore dhe publike, në rolin e kontrollorëve si dhe për oficerët për mbrojtjen e të dhënave personale, që janë të emëruar nga ana e tyre.

Duke u udhëhequr nga rregullativa evropiane dhe praktikat më të mira ndërkombëtare dhe vendore nga kjo sferë, ky Udhëzues jep udhëzime praktike, për atë se çfarë nevojitet të miratohet dhe zbatohet nga ana e kontrollorëve dhe përpunuesve gjatë aktiviteteve për përpunimin e të dhënave personale, në drejtim të kuptimit dhe zbatimit më të lehtë të dispozitave nga rregullativa relevante, duke minimizuar rrezikun e keqpërdorimit eventual, si dhe duke marrë parasysh edhe teknologjitë dhe zgjidhjet më të reja teknologjike.

Gjithashtu, ky Udhëzues në veçanti është i dedikuar për të ndihmuar personat e caktuar në pozitën e Oficerit për mbrojtjen e të dhënave personale, duke siguruar hapa të detajuara dhe shembuj praktikë për realizimin më të thjeshtë të detyrave,
përgjegjësive dhe sfidave të tij, në pajtim me rregullat e zbatueshme nga kjo sferë.

Udhëzues për oficerë për mbrojtje të të dhënave personale në institucione publike