1. /
  2. Рерсурси за контролори и офицери
  3. /
  4. Публикации
  5. /
  6. Водич за изработка на политика за приватност

Водич за изработка на политика за приватност

Законот за заштита на личните податоци пропишува пакет начела кои налагаат обработката на лични податоци да биде законска, правична и транспарентна. Примарниот фокус на законот се физичките лица како поединци, односно граѓанинот е ставен во центарот на заштитата на личните податоци, додека правните лица (во својство на контролори) и Агенцијата за заштита на личните податоци се фокусираат на одржување и остварување на неговите/нејзините права кои се гарантирани со ЗЗЛП. Компаниите и институциите како контролори се обврзани, меѓу другото, детално да објаснат кои лични податоци ги собираат, за која цел и врз кој правен основ, како и кој ги користи личните податоци, и какви мерки применуваат за заштита на личните податоци. Конкретниот начин на кој компаниите/ институциите ја исполнуваат нивната законска обврска за информирање на субјектите на лични податоци (клиенти, вработени, соработници…) за нивните права е избор на самата компанија/институциите, се разбира, под услов таа да ги исполни сите барања пропишани во ЗЗЛП (членови 16, 17 и 18), што е предмет на елаборација во овој Водич. Во таа насока, на физичките лица треба да им се обезбедат релевантни информации во форма на посебен документ како што е Политиката за приватност.

Водич за изработка на политика за приватност