1. /
  2. Resurse për qytetarë
  3. /
  4. Vizualizimet
  5. /
  6. A EKZISTON NDONJË LIGJ I CILI NA MBRON NGA KËTO FAQE?

A EKZISTON NDONJË LIGJ I CILI NA MBRON NGA KËTO FAQE?

E drejta për mbrojtjen e të dhënave personale, përveç asaj që është e rregulluar me Kushtetutë, është e garantuar edhe me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.