1. /
  2. Рерсурси за контролори и офицери
  3. /
  4. Публикации
  5. /
  6. Водич за пренос на лични податоци во трети земји и меѓународни организации

Водич за пренос на лични податоци во трети земји и меѓународни организации

Правната рамка за заштита на личните податоци во Република Северна Македонија ја признава важноста и зголемениот ризик по личните податоци во случај на пренос на податоци во трети земји и меѓународни организации и, од тие причини, содржи конкретни барања кои имаа за цел да понудат исто ниво на заштита за личните податоци кои се пренесуваат надвор од територијата на Република Северна Македонија.

Целта на овој Водич е да ги поддржи контролорите и обработувачите од јавниот и од приватниот сектор и да обезбеди преглед на клучните елементи на меѓународниот пренос на лични податоци од Република Северна Македонија во трети земји или меѓународни организации, во согласност со новата правна рамка за заштита на личните податоци.

Водич-за-пренос-на-лични-податоци-во-трети-земји-и-меѓународни-организации